Mogućnost podnošenja prigovora i žalbi

Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prigovora i žalbi sa aspekta poštovanja
opštih pravila nepristrasnosti i povjerljivosti kao i na bilo koji segment rada laboratorije.

Molimo Vas da u slučaju, da imate prigovor na izvršene usluge, isti pošaljete pismeno na e-mail info@slavendoo.com . Vaš prigovor će biti preispitan od strane našeg osoblja.

Za prijem i ažuriranje prigovora, žalbi i sugestija korisnika usluga, akreditacionog tijela ili drugih zainteresovanih lica zadužen je predstavnik rukovodstva za kvalitet.
Evidentiranje se vrši na protokolu i prosljeđuju predstavniku rukovodstva za kvalitet koji obavještava direktora i vodi postupak.
Zaprimanje i vrednovanje prigovora, i potom donošenje odluka po pitanju osnovanosti prigovora podnesenih od strane korisnika usluga ili drugih strana u vezi sa aktivnošću laboratorije imaju prioritet i rješavaju se po dokumentovanom postupku za rješavanje prigovora.
Predstavnik rukovodstva za kvalitet i rukovodilac Veterinarskog Zavoda donose stručnu ocjenu opravdanosti prigovora. Prigovori koji nisu osnovani se odbacuju i o tome obavještava korisnik.
U slučaju osnovanog prigovora ovlašteni predstavnici preduzimaju mjere za uklanjanje neusaglašenosti. Zainteresovana stranka se obavještava o svim preduzetim mjerama.