Laboratorija za mikrobiologiju vrši mikrobiološko ispitivanje:
  • Hrane i hrane za životinje,
  • Vode,
  • Uzoraka površina (brisevi).

Uzimanje uzoraka mogu vršiti inspekcijski i kontrolni organi, subjekti u poslovanju sa hranom u okviru
samokontrola i ovlašteni uzorkovači Veterinarskog zavoda SLAVEN.

Transport uzoraka pod posebnim režimom vrše inspekcijski i kontrolni organi, subjekti u poslovanju sa hranom svojim transportom i ovlašteni uzorkovači Veterinarskog zavoda SLAVEN. U određenim slučajevima uzorci se mogu poslati putem brze pošte IN TIME. Za više informacija kontaktirajte osoblje na prijemu uzoraka na telefon 051/450-110.

Ispitivanje uzoraka se vrši u tehnički najkraćem mogućem roku, a nalazi se dostavljaju u skladu sa zahtjevom korisnika, putem ličnog preuzimanja, e—maila, faksa i/ili poštom/brzom poštom.

Prilikom dostavljanja uzoraka u okviru samokontrola korisnici usluga trebaju popuniti obrazac OB-0-53 Zahtjev za ispitivanje!

Subjekti u poslovanju sa hranom mogu sklopiti Ugovor sa Veterinarskim zavodom.

veterinarski zavod slaven banja luka